Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is uit de kerkelijke geschiedenis bekend, dat, niet lang na de vestiging der Roorosch-Katholijke kerkleer door het concilie vanTrenle, zich onder de voorstanders van het Pauselijk gezag, aan het Hof van Rome zelve, met eene merkelijke verbetering der zeden , een vernieuwde geest van godsdienstijver geopenbaard heeft, die door middelen niet alleen van geweld, maar ook van list en overreding, de groote voortgangen der Hervorming, in Duitschland vooral en Frankrijk, niet weinig gestuit, ja, in verscheidene gewesten, de sporen daarvan schier geheel uitgewischt heeft. Onder de instellingen, die daartoe krachtig hebben medegewerkt, verdient inzonderheid de oprigling van de

Sluiten