Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trent letteren en wetenschappen verkregen, maar nog oneindig grooter die, welke zij zich omtrent de uitbreiding der Roomsch-Katbolijke leer en de handhaving en bevestiging van het Pauselijk gezag verwierven. Zij koesterden intusschen leerstellingen omtrent de zedekunde, welke zij naar de zwakheden en hartstogten der me schen wisten te plooijen, en in 't bijzonder die, volgens welke de heiligheid van het doel ook* de ongeoorloofdste middelen tot deszelfs bereiking wettigt, waardoor zij zich niet alleen bij de Protestanten verfoeid, maar ook bij vele weldenkende en regtschapene Roomschgezinden gehaat maakten. Ten laatste dreven zij, bij de steeds toenemende verbastering, die ook in hunne Orde was ingeslopen, die leerstellingen zoo verre, en bragten die met zoo veel stoutheid en onbeschaamdheid in oefening, dat er bij volken en vorsten een algemeene kreet van verontwaardiging tegen hen opging. De laatsten waren inzonderheid tegen hen verbitterd, omdat zij opentlijk den vorstenmoord als eene geoorloofde daad voorstelden, zoodra de regten der Heilige Roomsche kerk, of liever de aanmatigingen van haren oppersten voogd door een' derzelve gekrenkt waren. Het gevolg hiervan was, dat zij uit de meeste landen verbannen werden , en een verlicht en weldenkend Paus, met name clemens de XIV, ook onder dien van ganganelli bekend, ten laatste den reeds vroeger uitgedrukten wensch tot geheele vernietiging der Orde

Sluiten