Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug te keeren) de veranderde staat van zaken in ons Vaderland laat, gelijk ■wij zagen, der Prótestantsche Geestelijkheid niet toe, het IniddeL te gebruiken , waarvan de Hervormde Geestelijken van vroegere dagen zich meermalen, met vracht, bediend hebben, om namelijk bij den Souverein aan te dringen, dat hij, tot handhaving van het Protestantisme, de zendelingen van het Hof van Rome ten lande uitbanne. De verlichte Autocraat van Rusland, die, gelijk wij bdtèn : «ei een woord Vètffllèldden , de JezHiten, in den jare 1817, gelastte zonder uifetel PetëWKurg te verlaten, moge zich daartoe genoegzaam geregtigd' gekeurd hebben , en inderdaad geweest zijn, omdat (dus luiden de woorden van het Keizerlijk bevelschrift) « de let den dezer Orde de ware Grieksche Godsdienst t poogden te ondermijnen, en, door het hun « verleende vértrntrwen te misbruiken, jongelisgfn t en jonge döctóerk tan het geloof afkeerig maak* ten"' ■'(!)• Eene dergelijke reden met opzigt tot de Protestanrsche Godsdienst gefefft vVilgéfes de Nederlandscbe Gfótötfwet-j -onzen geëëfhiedigdên Koning, hoe hartelijk' PKttesfittt4:h"hij ook zij,

(1) Mea vindt de bedoelde ukasè iri haar geheel, 'afgedrukt in de aanteekeriingen op het merkwaardig geschrift , getiteld: over de Grondslagen van de magt der Roomsche Pausen, door k. s. BRETScniraiBEB, naar het Hoegduitsch. Met gc^ schiedkundige aanieekeningen van den Vcrtalcr. Te Tiel, bij c. cajifagse , 1841.

Sluiten