Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stond, slechts eenigermate nabij komen, zijn onder bnp zeer dun gezaaid,

Ik sprak lot hiertoe slechts van grootere steden; maar bet gezegde is bovenal niet minder op kleinere en bijzonder op dorpen toepasselijk. In de laatste is meestal slechts één Leeraar werkzaam, ep niet zelden in gemeenten, die zeer talrijk zijn, en waarvan de leden soms verre uiteen wonen. Ten voorbedde strekke ons Katwijk aan Zee, waar eene gemeente Tan ruim drie duizend zielen slechts een' enkelen Leeraar heeft. Hoe is deze, verpligt om, ten minste tweemalen in iedere ff eek, ten kansel te treden, ook bij den hoogst mogelijken ijver ter getrouwe pligtsbetrachting, in staat aan de behoefte van Godsdienstig onderwijs bij de jeugd zijner gemeente te voldoen?

Uit al het aangevoerde meen ik, met grond, te mogen opmaken, dat er, vooral in de grootste afdeel ing der Protestantsche Kerk in Nederland (1), ook bij den loffelijksten ijver der Leeraren, merkelijke behoefte bestaat aan uitbreiding Tan het Godsdienstig onderwijs. Maar op wat wijze nu zal men in die behoefte voorzien? Zal het tot dat einde voldoende zijn, voor allen, die daartoe

(1) In de doorgaans niet zeer talrijke Gemeenten der Doopsgezinden en Remonstranten hebben de Leeraren daartoe weinig of geene hulp noodig. Hoe het met het Luthersche Kerkgenootschap in dezen gesteld zij, is mij niet genoeg bekend.

Sluiten