Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik niet opzettelijk gesproken, omdat ik de kennis daarvan onder de voorbereidende kundigheden, voor den aankomenden kweekeling gevorderd , zou rekenen ; meent men echter ectf';grondiger onderrigt daarin mede tot de noodzakelijke vakken van onderwijs op de school te moeten brengen, zoo kan ik mij met dit gevoelen wel vereenigen.

Indien het voorgestelde plan, waarvan het genoeg zal zijn slechts de ruwe omtrekken geschetst te hebben , bij bevoegde reglers goedkeuring vinden en, op grootère of kleitte*é schaal, tot stand mogt komen, zou het noödig"É^lk te bepalen, dat voortaan niemand tot onderwijzer der Godsdienst of Catecm*seermeester zou worden toegelaten, dan nadat hij, door een afgelegd examen voor daartoe gêlastigden, ran zijné geschiktheid tot die belangrijke taak voldoende bewijzen gegeven had. De voorwerpen tan dit onderzoek zouden natuurlijk, door één gedrukt reglement, vooraf ter kennisse der belanghebbenden moeten gebragt worden. Op de reeds bestaande Godsdienstonderwijzers, vooral op de meer bejaarden onder hen, zoude zeker deze maatregel, zonder bardheid en onbillijkheid» ttiet, althans niet -ióft strengste, kuntien worden toegepast;:'toen zou echtór kunnen en moeten zót gén, dat een zoo belangrijk werk niet door geheel ongeschikt® , naar gebrekkige handleidingen, verrigt werd. Ook zou het, bij de instandbrenging van mijn ontwerp, naar mijn ÏÈrzien , van groot hut, zoo niet van volstrekte nood-

Sluiten