Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zakelijkheid wezen, dat er, op gelijksoortige wijze, als bij het schoolonderwijs hier te lande plaats heeft, een bestendig toezigt over het Godsdienstig onderwijs werd ingesteld, ten einde traagheid , nalatigheid en verdere gebreken in dezen voor te komen, of te verbeteren, of, waar de voorhanden zijnde hulpmiddelen ontoereikend inogten zijn, die te vermeerdéren. Doch ik ben misschien reeds te veel in bijzonderheden getreden , en zal mij daarom van eene verdere opgave onthouden.

Wanneer ik het wage, dit, naar mijn firtSéW^ voor de handhaving en uitbreiding van het Profes^ tantendom in ons Vaderland, d. i. met andere woorden, voor de meer algemeene vèrspreidfrig van het Weldadig licht der ztóvere Evangelieleer hoogst belangrijk ontwerp aan mijne Protestarffeche land - en geloofsgenooten aan te bieden, vertrouw ik daarbij op hunne bereidvaardigheid, om hetzelve, door geldelijke bijdragen, tot stand te helpen brengiiÊnYB'*Éii zou ik mij in dit vertrouwen bedrögen vinclètë? VeTre zij het van mij, zulk*:ièene onderstelling, slechts voor een oogenbrik, te wiffèh aannemen. Of zouden dan de Protestantscbe Nederlanders ooit vergeten kunnen, dat zij het nakroost zijn van vaderen, die, voor het orrr^rVreemdbare regt om een gjèffiretd Christendom id hét openbaar te belijden , goed en bloed gewillig hebben opgeofferd? Zouden zij vergeten , dat aan den geest van het Protestantisme, aan de handhaving van deszelfs grtrnrJbeghi-

Sluiten