Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B U L 1 6 E,

Tot hl. 10.

Voert de Heer Baron van wYkersjloot , thans Bisschop van Curium, mij met een bezoek vereerde, om mij zijn plan tot oprigting van een Instituut voor jon» ge lieden van de Roomsch - Katholijke Godsdienst te Katwijk bekend te maken, liet hij, in den loop Van zijn gesprek, beleefdelijk invloeijen, dat, hoewel ik, als Schoolopziener, misschien alleen met het lager onderwijs te doen bad, een bezoek van Prof. siegenbeek altijd zeer aangenaam wezen, en het Instituut steeds voor hem open zou staan. Ik liet dit ongemerkt voorbijgaan, doch besloot terstond het Instituut nimmer te bezoeken, indien ik daartoe, als Schoolopziener, niet geregtigd was. In de naastvolgende vergadering der Provinciale Commissie van onderwij* werd de zaak door mij ter sprake gebragt. Alle leden, met name ook de geëerde Voorzitter der Commissie, waren het

Sluiten