Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrift, dat de aard der christelijke godsdienst medebrengt, den godgeleerde het regt tot een vrij onderzoek en dien ten gevolge tot elke verandering op godgeleerd gebied te ontzeggen, zal ik de eerste zijn, om toe te stemmen, dat de theologie denzelfden rang als de overige -wetenschappen aan onze academiën niet bekleeden kan. Mogt het daarentegen blijken, -dat wij onze vrijheid van Christus zei ven en zijne eerste gezanten ontleenen, dan blijft ook de theologie als wetenschap in haren rang en hare eer gehandhaafd. Ik zal dus spreken over de vrije beoefening der godgeleerdheid onzer dagen, gegrond in de H. Schrift. Ter geregelde behandeling van dit onderwerp, zal ik achtereenvolgens de verandering bespreken, die de godgeleerde wetenschap ondergaan heeft in de kritiek, in de 'dogmatiek en in hare toepassing op het praktische en maatschappelijke leven. Zoo doende vertrouw ik aan mijn standpunt als christen-godgeleerde en 'Protestant niet minder dan aan mijne roeping als leeraar der wetenschap aan de 'hoogeschool getrouw te zullen zijn. Of ik mij in deze -verwachting niet bedrogen heb, moogt gij M. II.! nadat ik gesproken zal hebben, zei ven beoordeelen.

I. Ten aanzien der kritiek, behoeft het naauwelijks herinnering, hoe groot het versohil is, dat er

■tusschen de oudere en nieuwere godgeleerdheid bestaat. Het Protestantisme, in de 16de eeuw geboren , verwierp het gezag der kerkelijke overlevering

cn verklaarde de H. Schrift voor de eenig ware ken-

Sluiten