Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oefening der kritiek zoo zeer terug, dat Protestantsche théologen, in weerwil van de eenstemmige getuigenis der kerkvaders, den Hebreeuwschen oorsprong van het evangelie van Mattheus, en tegen de uitdrukkelijke verzekering van den Apostel Paulns zeiven aan»), het bestaan van nog een derden brief aan de Korinthiè'rs, enkel en alleen op dezen grond ontkenden, dat de goddelijke Voorzienigheid niet zou toegelaten hebben , dat een apostolisch en dus canoniek geschrift zou verloren gegaan zijn.

Zou de aanwijzing nog noodig zijn, M. H.! hoe ver de godgeleerde wétenschap in onzen tijd van het vroegere standpunt zich verwijderd heeft? De zaak is bekend en uit de scholen der godgeleerden zelfs ter algemeene kennis gekomen. Het leerstuk aangaande den Canon, reeds door Semler twijfelachtig gemaakt, heeft zijn gezag steeds meer en meer verloren. Men is den oorsprong van alle boeken des O. en N. Ts gaan onderzoeken, even als dien van alle andere gedenkstukken der oudheid. Het echte wordt onderscheiden van het eerst later bijgevoegde, de tekst des Bijbels, met behulp van handschriiften en vertalingen, verbeterd, plaatsen en lezingen, die vroeger de gróótste bewijskracht tot staving van een leerstuk geacht werden te bezitten, worden verwijderd; zelfs de oorsprong van geheele boeken of gedeelten van boeken, b. v. van Daniël, van het tweede gedeelte der godspraken, die aan Jesaja worden toegekend, van het Grieksche Evangelie van Mattheus, van de

*) 1 Kor. V:9.

Sluiten