Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf» sommige schriften van Apostelen en Evangelisten, waarvan het N. T. gewag maakt »), door de achteloosheid der gemeenten verloren zijn geraakt. Wat dunkt u, M. H.? Kan het, na de beschouwing van al het opgenoemde, nog twijfelachtig zijn, dat het geheele denkbeeld van een Canon en van canoniek gezag niet afgeleid kan worden van de Profeten, veel minder van Jezus en de Aposteleny maar in de traditie, eerst der Joodsche, en daarna der Katholieke kerk, zijn oorsprong heeft?

Vragen wij nu, welke weg den godgeleerde in de H. Schrift wordt aangewezen om zich te overtuigen van de echtheid en de geloofwaardigheid zijner bronnen, dan spoort de Schrift zelve ons aan, om, naar het voorbeeld o. a. van Lucas, «alles van voren af aan naauwkeurig en naarstig te onderzoeken " Reeds P a u 1 u s beklaagde zich in zijn tijd, dat onechte schriften op zijn naam in omloop gebragt waren s). Hij gaf dus aan de Thessalonicensers den raad, wel toe te zien, of zijn eigenhandig geschreven groet, aan het slot zijner brieven, als teeken van echtheid, voorkwam *), en bekrachtigt derhalve met zijn apostolisch gezag het gebruik der kritiek bij het aannemen der Bijbelboeken. Wat zouden we meer verlangen? Kan iemand, na het gezegde, er nog aan twijfelen, dat wij in het vraagstuk, betreffende den Canon en het kritisch onderzoek der Bijbelboeken, aan de zijde

») 1 Kor. V:9, Kol. IV: 16. ») Luc. 1:1—4. •) 2 Thess. 11:2. ») 111:17.

Sluiten