Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

revelatie opgevat, .is derhalve die daad van God, waardoor Hij den mensch de waarheid, die hém in natuur en geschiedenis, inzonderheid in den persoon en het werk van Christus uitwendig getoond wordt, zelfstandig leert inzien en verstaan. De openbaring is dan ook, volgens de Schrift, zoo weinig een uitsluitend voorregt van de Profeten en Apostelen, dat al wat van God in zijne werken1), inzonderheid in Christus J), uiterlijk kenbaar is, aan het bewustzijn van ieder Christen even regtstreeks als aan hen en zonder eenige vreemde tusschenkomst geopenbaard wordt *). Het profetisme wordt daarom ook gerangschikt onder de voortdurende charismata of gaven in de christelijke kerk *). Het bijbelsche begrip van openbaring, hetzij het genomen wordt in den zin van uiter: lijke mededeeling hetzij van innerlijke toe'êigening der waarheid, bevat dus niets, wat met de orde der natuur zou strijden, of aan het vrije gebruik der I rede ook voor het minst te kort doen, vermits juist de eigene aanschouwing der waarheid met het oog der ziel, het wezen van het profetisme uitmaakt, en in den meest eigenlijken zin des woords eene openbaring of revelatie is van God in het binnenste des menschen.

Vraagt men verder, welke beteekenis te hechten aan hetgeen in de Schrift mysterie of verborgenheid genoemd wordt, zoo staat dit vast, dat noch Mo zes

0 Rom. 1: 20.

') Joh. III: 16 j 1 Joh. IV: 9.

») Matth. XI: 25]; Filipp. III: 15; 1 Kor. II:10; 1 Joh. II: 20, 27.

») 1 Kor. XII: 10 , XIV: 1.

Sluiten