Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst van Je z u s, in het N. V. niet gevonden wordt i), en dat de naam »Christen" eerst van elders als sectenaam aan de belijders van het Evangelie gegeven is »). Niet het woord » christelijk," hoe onberispelijk op zich zelf 8), maakt eene wet of inrigting christelijk *), maar dat zij bezield is met den geest en de beginselen van Christus s). Gij hoort, wat van de oudere en wat van de nieuwere theologie de consequentiën zijn, ook voor het practische en maatschappelijke leven. Voorts vrees ik niet, dat iemand nwer mij de deugdelijkheid dier beginselen betwisten zal. Of ik echter in deze aan mijn standpunt als Christen-godgeleerde en uitlegger der H. Schrift getrouw geweest ben, moogt gij, M. H! na het door mij gesprokene, beoordeelen, opdat het blijke, of ik naar waarheid gezegd heb, dat de vrije beoefening der godgeleerde wetenschap onzer dagen in de H. Schrift gegrond is.

Ik zou hier kunnen eindigen, indien ik niet, volgens de wet, nog de lotgevallen der hoogeschool in het afgeloopen academiejaar te vermelden had.

Wij verheugen ons, dat de academie het verlies

i) Vgl. Rom. XII:1, Jak. 1:27.

*) Hand. XI: 26, XXVI: 28. Vgl. 1 Petr. IV: 16.

*) De opname van dit woord in de nieuwe conceptwet op het onderwijs kan dus ook billijkerwijze aan niemand mishagen. Zelfs een hooggeplaatst Israëliet vond daarin geen bezwaar.

») Matth. V:21, 22. Vgl. 1 Kor. 1:12. ') Joh. XIII.-35.

Sluiten