Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van geen der curatoren te betreuren had, en dat te meer, naarmate de ziekte van den heer Van der Heim van Duivendijke onsgrooterebezorgdheid inboezemde. Met dankbaarheid kannen wij vermelden, dat thans alle gevaar geweken is.

Een ander verlies dreigde der hoogeschóol, toen in het afgeloopen jaar de heer Gevers van Endegeest door den Koning tot Minister van Buitenlandsche Zaken benoemd werd. Uit deze benoeming, hoe eervol voor hemzelven, en heilrijk, naar wij hopen, voor het vaderland, ontstond de vrees, dat de academie een curator zou moeten missen, die, zoowel in deze betrekking als in de hooge landsvergadering, steeds getoond had de belangen onzer hoogeschóol met ijver voor te staan. Aan hem en de overige curatoren zijn wij verschuldigd , dat thans de grondslagen gelegd zijn van het nieuwe academiegebouw, waardoor ia eeue groote behoefte voorziea ea aan veler wensch voldaan is. Komea weldra bij dit gebouw, gelijk wij verwachteo mogeu, ook het nieuwe Gasthuis en het Observatorium, dan hebben wij reden, om voor het vele goede, onzer hoogeschóol ten deel gevallen, aan de curatoren, de volksvertegenwoordigers en den Koning onzen dank te brengen.

Overzie ik de rei der hoogleeraren, dan verheugt het ons, dat wij den dood van niemand hunner te betreuren hebben. De vijf rusteude hoogleerarea geaietea, naar hunne jaren, een redelijken welstand. Wij verblijden ons in de tegenwoordigheid der hoogleeraren Tijdeman en Van Hengel, waarvan de

Sluiten