Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sedert in het licht verscheen, heeft hij getoond een waardig erfgenaam te zijn van den beroemden naam der Eogendorpen. Te smartelijker valt ons daarom zijn, naar het ons toeschijnt, te vroege dood, ons, die hem, niet minder om zijne opregtheid en zijn standvastig karakter als om zijne uitnemende vorderingen op het gebied der Letteren en der Regtsgeleerdheid, bemind en hooggeschat hebben. Laat ons treuren over het gemis van onzen vriend, maar aan den hemel het bezit niet benijden van den jongeling, wien God tot hooger werkkring opriep, dan hier op aarde voor den mensch is weggelegd. Dat vooral jongelingen van aanzienlijke geboorte uit zijn voorbeeld leeren, niet in de verdiensten hunner voorvaderen te berusten, maar den adel van hun geslacht door uitnemende gaven van verstand en hart en door het streven naar al wat edel en goed is op te luisteren.

Bij veel treurigs hadden wij in het afgeloopen jaar in menig opzigt ook reden tot groote blijdschap. Het getal der studenten, die onder ons hun verblijf houden, is in dit jaar met ruim 100 vermeerderd , en 88 werden tot Doctoren in verschillende wetenschappen bevorderd. Met hoe veel ijver de de studenten op de wetenschappen zich toeleggen, is ook dit jaar, zoowel uit hunne getrouwe opkomst bij de lessen als uit hunne examens en proefschriften, gebleken. Hiertoe droeg mede bij de gewoonte, sedert eenige jaren door de meeste hoogleeraren gevolgd, om onderwerpen, aan de oude Romeinen onbekend, in de moedertaal te bespreken.

Sluiten