Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door ia hetzelfde laad op de ééae hoogeschóol aan de studenten vrijstaat wat hun op de andere ontzegd wordt. Wij zouden das wenschen, dat voortaan de wet met die mildheid toegepast werd, dat het aan hoogleeraren en studenten werd overgelaten, om zich naar welgevallen in het spreken en schrijven, hetzij van het Nederduitsch, hetzij van het Latijn, te bedienen, naar gelang hun dit toeschijnt voor de stof die behandeld wordt het meest geschikt te zijn.

Onder de gebeurteoisseu, die onze hoogeschóol tot eer verstrekken, noemen wij verder het koninklijk besluit, waarbij de Heer Johannes Abraham Ghristiaan Oudemans, vroeger kweekeling dezer hoogeschóol en daarna onder ons werkzaam als Observator bij de Sterrewacht, tot hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde benoemd is aau de hoogeschóol te Utrecht. In zijne plaats werd aangesteld de heer Martinus Hoek, candidaat in de Wis- en Natuurkunde. Met deze benoemingen wenschen wij hun, der academie, en den beroemden leermeester, in wiens school zij gevormd werden, hartelijk geluk.

Tot doctoren der godgeleerdheid werden onlangs honoris causa bevorderd de heeren Johannes Tideman, Sytske Hoekstra en Abraham Dirk Loman, hoogleeraren aan het Remonstrantsche, het Doopsgezinde en het Luthersche seminarie. Door dit besluit heeft de senaat hulde gebragt aan hunne verdiensten, en, naar wij wenschen, den band bevestigd tusschen onze hoogeschóol en de

Sluiten