Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsche volk veroverd, maar heeft zijnen grond in den gemeenschappelijken strijd der vorsten van Oranje en het Nederlandsche volk tegen de de onderdrukkers onzer vrijheid, zoodat de naam van Oranje de lens van staatkundige en godsdienstige vrijheid bij ons en bij den vreemdeling geworden is. Zijn wij derhalve door zoo hechte banden aan het koninklijke stamhuis verbonden, wien kan het dan verwonderen, dat het verblijf van 's Konings beminden zoon binnen Leidens muren met hooge geestdrift ons vervult voor hem en zijnen koninklijken vader 1

Nog blijft mij over te vermelden dat de academische museums, de bibliotheek en de botanische tuin ook dit jaar, dank zij der zorg van hen , die aan het hoofd dier inrigtingen geplaatst zijn, belangrijke uitbreiding ondergaan hebben. Hierover in het breede uit te weiden verbieden mij de grenzen eener academische redevoering, en ik ga dus over tot de voorlezing van het programma der prijsstoffen, die ditmaal, volgens koninklijk besluit, door de Leidsche academie worden uitgeschreven.

(Hier volgt het programma der prijsvragen.)

Ziedaar de prijsvragen. door de academie voorgegesteld. Gij, edele jongelingen, beproeft in dezen schoonen wedstrijd, in vereeniging met de burgers van andere hoogescholen, uwe krachten 1 Het zij u meer te doen om do wetenschap en het nut, dat

Sluiten