Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes zijn de volgende werken verschenen:

Prof. J. H. SCHOLTEN. De leer der Hervormde Kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Twee deelen met register. Derde, vermeerderde druk. . . ƒ 11.70.

Het zelfde werk, gebonden in twee linnen banden « 12.90.

— i Historisch-kritische inleiding tot de

Schriften des Nieuwen Testaments, ten gebruike bij de Akademische lessen. Tweede, vermeerderde druk.. . . . . » 4.50.

Geschiedenis der christelijke godgeleerdheid gedurende het tijdperk des Nieuwen Testaments, ten dienste der Akademische lessen * 1.30.

Dogmatices christianae initia, in

usum auditorum, Editio secunda. Pars formalis. . . . . * 1.—. Pars Materialis is ter perse.

Geschiedenis der Godsdienst en

Wijsbegeerte, ten gebruike bij de Akademische lessen.

(Niet in den handel.). . * 2.85.

— - Over het Godsbegrip van Kbatjse. » 0.60.

Prof. A. KOENEN. Criticae et hermeneuticae librorum N. Foe-

deris lineamenta. 01 auditorum usum. (Niet in den handel.) » 0.90.

KARL SCHWARZ. Geschiedenis der jongste theologie in hare hoofdtrekken geschetst. Naar de 2" uitgave uit het Hoogduitsch vertaald door Che. Kbabbe. Met een woord tot inleiding en aanbeveling van Prof. J. H. Scholten. ...» 3.00.

Hen leze de gunstige beoordeelingen, in de Godgeleerde bijdragen , 1856, No. 11, den THdspiegel, 1859, No. 1. enz.

DRUK VAK DE BREUK & SMITS.

Sluiten