Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men leest in DE NEDERLANDER van 14 October 1854 het volgende :.

De ondergeteekenden, Predikanten bij de Nederlandsche Hervormde Kerk, gelezen hebbende het Protest van de leden der Amsterdamsche Nederduitsche Hervormde Gemeente tegen de handelingen van den Kerkeraad, het Klassikaal Bestuur, het Provinciaal Kerkbestuur, de Algemeene Synodale Commissie, en Dr. Meyboom, dd. 3 October j. I. vinden zich gedrongen niet alleen den adressanten hunne dankbaarheid te betuigen voor het krachtig en waardig getuigenis daarin afgelegd, maar ook openlijk voor de geheele Vaderlandsche Kerk, van hunne volle en hartelijke instemming met gemeld Protest te doen blijken; wenschende en biddende, dat de Koning der Kerk het met zijnen rijken zegen moge bekroonen, en doen dienen tot nog betere en grondiger kennisneming van den diep betreurenswaardigen toestand der Hervormde Kerk in deze Gewesten, en tot hare verlossing van onder eene magt, die niet haar heil maar haren ondergang bewijst te zoeken.

C. C. Callenbach, Pred. te Nijkerk. J. C. Eijkman, Pred. te Nunspeet.

D. Gildemeestee, Pred. te Elburg.

J. A. ten Bokkel Huinink, Pred. te Doornspijk. J. BinnewEg, Pred. te Harderwijk. H. W. Witte veen, Pred. te Ennelo.

Sluiten