Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wier geloof en belijdenis hij wist niet vereenigd, maar in openbaren strijd te zijn.

Het was uit de talrijke geschriften van Dr. Metboom bekend, dat hij iedere grondwaarheid van het christendom, door de Hervormde Kerk beleden en gehandhaafd, loochent; — dat hij aan iedere christelijke kerk den bodem en den grondslag, waarop zij staat, ontneemt, door aan de Goddelijke Schrifturen hare onfeilbaarheid en haar onvoorwaardelijk gezag te betwis* ten, — dat hij de verborgenheid der godzaligheid verwoest, door de eeuwige Godheid van Cheistos, op Wien de geloovigen van alle eeuwen vertrouwd hebben, te bestrijden; — dat hij de eenige troost in leven en sterven voor arme en ellendige zondaren wegneemt, door de voldoenende en verzoenende kracht van het bloed des kruises te miskennen; — dat hij de eenige bron van heiliging en vertroosting verzaakt en verwerpt, door het bestrijden van het persoonlijk bestaan en de werking van den Heiligen Geest, in Wiens naam, als met den Vader en den Zoon een éénig God, de Gemeente is gedoopt.

Bij zoo verregaande verwoesting van het algemeen christelijk geloof, en zoo openbare miskenning van het regt der Kerk om hare gewetens- en belijdenisvrijheid gehandhaafd te zien, hebben eenige honderdtallen leden van de gemeente geoordeeld, dat het hun niet geoorloofd was langer te zwijgen, maar op regelmatige, door de Kerkelijke Reglementen vöorgeschrevene wijze, getuigenis te moeten afleggen, beide van hunne gehechtheid aan de goddelijke waarheid, en van het regt der gemeente om haar geloof en belijdenis

Sluiten