Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schamen, maar daarin . onzen hoogsten roem vinden ? Ik bevind mij aan eene plaats, die aan de dienst en de aanbidding van Christus is toegewijd, en waar Zijn woord als rigtsnoer van geloof en wandel wordt aangemerkt. Ik weet, dat (3e waardige voorganger, die de tolk van onze gebeden bij het begin van dezen avond is geweest met mij gelooft, dat de natuurlijke mensch aan de wet van God niet gehoorzaamt, daaraan niet gehoorzamen kan; dat hij in opstand tegen God verkeert, ja vijandschap tegen 's Heeren woord en werk bedenkt. Hij gelooft met mij, dat geene uitwendige vrijheid, hoe begeerlijk, en geene beschaving, hoe uitnemend dan ook, die vijandschap wegnemen en de harten tot geloofsgehoorzaamheid bewegen kan. Hij gelooft met mij, dat de vijandschap enkel door de zich zei ven verloochenende, tot in den dood des kruises zich vernietigende liefde, overwonnen kan worden, en dat alleen de vrijheid, waarmede jezus Christus de Zijnen heeft vrijgemaakt, in waarheid verdient vrijheid genoemd te worden. De koning van Nederland kan de slaven vrij laten,, vrij maken echter kan ze alleen de Koning der koningen, die ook voor hen Zijnen troon heeft verlaten en in de gedaante van eenen dienstknecht tot hunne verlossing op aarde is gekomen. Wilt gij hiervan een bewijs? Herinnert u dan wat voor weinige jaren in Britsch-Indië is gebeurd. De Engelsche regering had de Sepoys trachten te ie-schaven en in het hanteren van wapenen te oefenen. En hoe hebben zij deze vrijheid en deze beschaving vergolden? Met een bloedigen opstand, waarin zij noch kunne, noch kinderen spaarden. Daarentegen weten wij, dat korten tijd geleden de Heilige Geest over de vrijgelatene slaven in Jamaïka uitgestort is geworden, en de berigten der Moravische Broeders, die onder hen werkzaam zijn, verhalen van wonderbare bekeeringen en van krachtige betooningen des Geestes, die het heerlijkste wat .immer dienaangaande vernomen werd, vólkomen evenaren. Kan na deze voorbeelden, en zij zouden, zoo dit noodig ware, gemakkelijk vermenigvuldigd kunnen worden, kan, zeg ik, na de duidelijke uitspraken van Gods woord

1 De hier bedoelde leeraar was Ds. p. van der goot pz., en de plaats was le kerk der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente.

Sluiten