Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de ervaring der laatste jaren, nog twijfelachtig zijn, wat ook door ons behoort te geschieden?

Onze taak wordt niet weinig daardoor vergemakkelijkt, dat van ons niet verlangd wordt iets nieuws te beproeven, waarvan de uitkomsten nog twijfelachtig zijn, maar slechts het oude, dat reeds den toets van jaren heeft doorgestaan, te bestendigen en te bekrachtigen. De tijden zijn gelukkig voorbij, dat men den arbeid der Moravische Broeders miskende, zoo niet minachtte, ja zelfs onmogelijk maakte. God zelf heeft die mannen, die in eenvoudigheid des geloofsenin de bescheidenheid huns harten hunnen weg blijmoedig zijn gegaan, krachtiglijk gehandhaafd door den zegen, dien Hij op hunnen arbeid heeft gelegd. Wie kan dan ook naar waarheid al de moeijelijkheden schetsen, die zij zich hebben getroost, de gevaren waarin zij hebben verkeerd, de zwarigheden die zij hebben overwonnen, de uitkomsten die zij hebben verkregen, den steun dien zij in Gods woord hebben gevonden, en de heerlijke uitreddingen, die des Heeren trouw hun ten allen tijde heeft bereid?

Gij verlangt niet van mij, dat ik u een eenigzins geregeld overzigt zoude geven van den zendingsarbeid der Moravische Broeders in Suriname. Het een en het ander slechts duid ik aan. Nadat de eerste poging der Broedergemeente, om den slaven het Evangelie te verkondigen, door den heftigen tegenstand der blanke bevolking vruchteloos was geweest, kwamen in 1754 op nieuw twee broeders als agenten der zending naar Paramaribo, alwaar zij hun kleedermakers handwerk zouden uitoefenen, en.tevens trachten in de stoffelijke behoeften der zending te voorzien. Met veel getrouwheid en ijver waren die broeders in dezen hunnen kring werkzaam. Hun handel en wandel getuigden zoozeer van een Christelijken geest, dat de inwoners van Paramaribo langzamerhand hunne vooroordeelen lieten varen, de laster verstomde, hun kleedermakers bedrijf van jaar tot jaar in belangrijkheid toenam en zij zich ook over vermeerderd vertrouwen bij de regering en andere aanzienlijke personen konden verblijden. Om des te beter hun handwerk te kunnen drijven, kochten de broeders in 1767 eene eigene woning en een stuk gronds, waar zij een tuin en aan het

Sluiten