Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einde daarvan eene begraafplaats aanlegden, welke zij met een hek omringden. Een der broeders, christian fbiedkich gastman, werkte hieraan met zooveel ijver, dat zijne vrouw tot hem zeide: "Gij zult wel de eerste zijn, die hier zal komen te liggen." En waarlijk, nog in hetzelfde jaar ging hij in tot de vreugde zijns Heeren, en was zijn lijk het eerste, dat op dien Godsakker aan de aarde werd toebetrouwd, om den dag der opstanding te verbeiden.

Bij de uitbreiding van hun beroep hadden de broeders hulp noodig, en huurden alzoo tien a twaalf negers, die als knechten of leerlingen met hen arbeidden. Daar op die kleedermakerstafel zittende, werd door de broeders een zaad uitgestrooid, dat onder den dauw des Heiligen Geestes vruchten droeg, waarover in alle eeuwigheid gejuicht zal worden. Na lang wachten smaakten de broeders in 1768 de vreugde, dat bij drie hunner negers de behoefte ontstond, den weg der zaligheid te leeren kennen. Zoodra die eerste opwekking onder de slaven was ontstaan, kwamen er weldra meerderen tot de broeders, om van deze dingen, die 'hun zoo liefelijk, maar toch ook zoo vreemd klonken, te hooren. Op 21 Julij 1776 werd de eersteling der negerslaven te Paramaribo gedoopt, waarbij hij den naam van cheistiaan ontving, en nog in datzelfde jaar werden acht negers gedoopt.

Het gedrag der nieuw bekeerden was zoodanig, dat vele regeringsleden en bijzondere personen den wensch openbaarden, dat alle negers zich bekeeren mogten. Doch niet alle meesters dachten alzoo. Er waren er ook onder hen, die hunne slaven jammerlijk mishandelden, indien zij de prediking der Broeders bijwoonden. Nog op den Nieuwjaarsdag van 1860 lieten vele planters, daar het zeer zwaar regende, groote tenten oprigten voor spel en dans, en aan de negers wijn, sterken drank en punsch uitdeelen. Gedoopte negers, die weigerden daaraan deel te nemen, werden met geweld uit hunne huizen gehaald, met slagen bedreigd en tot den arbeid gezonden, waarheen zij zich gewillig begaven, ofschoon de vier eerste dagen van het jaar de eenig vrije zijn in het jaar. Anderen werden gedwongen, om ten minste toeschouwers van deze feestelijkheden te zijn. Nog in hetzelfde jaar werden de kinderen op eene plantage,

Sluiten