Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten getale van 160, hoewel zij gedoopt waren, belet ter schole te gaan, en moesten zij onder het toezigt van eenen blank officier zelfs des Zondags werken. Doch waartoe meer bijzonderheden vermelden? daar door 'sHeeren goedheid aan al deze dingen spoedig een einde komen zal. Dit alleen zij hier gezegd, dat ook de vriendelijkste wetten en de meest welwillende bedoelingen der regering niet bij magte waren, om de regten van den slaaf te verzekeren. Dit alleen zij hier vermeld, dat de arme zwarten veelal liever onregt leden dan weg te blijven van de plaats waar hun het woord der verzoening werd verkondigd. Voor die liefelijke boodschap verdroegen zij gaarne smaad en slagen.

Het werk Gods ging voortdurend gezegend voort; de gedoopten wandelden waardiglijk hunne roeping, en bijna elke maand werden er nieuwe leden tot de gemeente toegevoegd. Op 31 Mei 1777 kwamen vier van hen voor den eersten keer tot het avondmaal, en bij de feestelijke inwijding der kerk, die de Broeders op lnin eigen grond ten gebruike der negergemeente hadden gebouwd, werd een liefdemaal met 52 negers gehouden. Wel was het een vreemd verschijnsel in Paramaribo, dat blanken en zwarten, vrijen'en «laven aan de tafel van den Heer aanzaten, die hen allen met Zijn bloed heeft gekocht.

Aan het einde van het jaar 1779, opende zich voor de Broeders eene deur, om den slaven op de plantages het Evangelie te verkondigen. Zekere heer palmek, — zijn naam verdient hier vermeld te worden, — was de eerste, die als eigenaar van de plantage Eairfield, tien uren van Paramaribo, de Broeders uitnoodigde, om aan zijne 150 negers het woord Gods te prediken. Gaarne gaven dezen aan die roepstem gehoor, en toen nu broeder kersten hun de liefde des Verlossers bekend maakte, hieven deze arme slaven de handen ten hemel en dankten God met luider stem, dat Hij het liefelijk woord ook tot hen deed komen. Weldra werden de bezoeken ook tot andere plantages uitgestrekt. Het woord Gods werkte met kracht, en reeds in het laatst van 1786 waren 164 zielen onder de leiding der Broeders. De gouverneur texier, die in 1779 naar de kolonie was gekomen, toonde zich zeer bereid hunne pogingen ten beste

Sluiten