Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden van de oprigting af uitgenoodigd, aan de beraadslagingen van het bestuur deel te nemen, en werden door haar steeds krachtiglijk ondersteund. Een allezins bevoegd beoordeelaar 1 laat zich aldus uit: "Sedert de oprigting dier maatschappij brak een nieuw tijdvak voor de zending aan. Zij voorzag in roeibooten en negers, kocht in 1835 de gunstig gelegene plantage Charlottenburg aan, en stond haar den Broeders ten gebraike af. Voortaan hadden de Broeders wel vele bezwaren te overwinnen, onwil bij verscheidene directeuren en administrateuren, verblindheid en gehechtheid aan Heidensche gewoonten bij de negers; doch de Heer gaf aan Zijne dienstknechten en dienstmaagden kracht en volharding om de bolwerken des Heidendoms niet alleen te bestrijden, maar ook te vermeesteren."

Over ééne zaak nog moeten wij spreken. In het jaar 1851 kwam eene school tot stand op het nabij Paramaribo gelegene Beekhuizen, alwaar men nationaalhelpers en onderwijzers wilde vormen. Tien kweekelingen werden opgenomen en ontvingen onderrigt in den Bijbel en den Catechismus, in rekenen en zingen. Eerst in 1856 werd het den Broederen veroorloofd onderwijs in het schrijven te geven. In December 1858 bedroeg het getal der aanwezige kweekelingen 14, en over hun gedrag en hunne vorderingen waren de Broeders en ook anderen, die de school bezochten, zeer tevreden. Wanneer men zich nu herinnert, welken invloed inboorlingen kunnen en moeten uitoefenen, dan voorwaar zal men het tot stand komen van deze school niet ligt te hoog achten.

Volgens de laatste berigten zijn thans 12 zendingsposten opgerigt, waarop 64 broeders en zusters werkzaam zijn, en staan onder hunne leiding 27,193 negers in Paramaribo en op 180 plantages.

Broeder van calker schreef nog onlangs, dat er groote behoefte bestaat aan het vermenigvuldigen van scholen, en het vermeerderen van onderwijzers; dat de geldmiddelen der Broeders nu reeds uitgeput zijn, en dat ook thans de ontvangsten

1 De Heer 1. wolbers, aan wiens voortreffelijk werk: Geschiedenis van Suriname, uitgegeven te Amsterdam, bij h. de hoogh, wij vele der hier vermelde bijzonderheden hebben ontleend.

Sluiten