Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verandering van alle toestanden is; 2°. omdat op dit oogenblik door 's Heeren leiding en zegen meer dan | der slaven in Suriname onder de zorg der Moravische Broeders staan, en ten 3°: omdat, zoo wij nalatig mogten zijn, de Roomschen gewis alles in het werk zullen stellen, om zich meer dan ooit te doen gelden.

Doch waartoe redenen vermenigvuldigd ? Immers uwe opkomst hier strekt mij reeds ten bewijze, dat gij den slaaf liefhebt en zijne stoffelijke en geestelijke belangen opregtelijk wilt bevorderen. Is deze zamenkomst zelve, waar alle standen der maatschappij en de verschillende kerkgenootschappen eendragtelijk vergaderd zijn, niet een teeken ten goede, een bewijs' van Christelijke eendragt en liefde? En zullen wij enkel liefhebben met woorden? Immers neen. Ik vertrouw dat onze daden de blijken zullen dragen van onze bereidwilligheid , om den Heer niet alleen te danken met onze lippen, maar ook daarin, dat wij hen bijstaan, die de vrijgelatene negers tot gehoorzaamheid des geloofs trachten te bewegen.

Is hetgeen in Suriname gezien wordt, niet eene krachtige opwekking van ons geloof? Men spreekt onder ons veel van ervaring, en wil haar alleen als een middel laten gelden, om tot de kennis der waarheid te geraken. Ik neem voor een oogenblik dien maatstaf aan, en dan vraag ik u: Wat leert mij de ervaring van den zendingsarbeid der Broeders onder de negerslaven in West-Indië? Ik vraag niet van de aardbeving een speculatief bewijs-, dat zij rotsen kan splijten; zij doet het, en die ervaring is mij voldoende. Ik eisch van de olie geen wijsgeerig argument, dat zij wonden lenigt; zij doet het, en dat is mij genoegzaam. Ik begeer van de zon geene kunstmatige betoogen, dat zij licht en warmte verspreidt; zij schijnt en dat overtuigt mij. Men spreekt onderons van ervaring; welnu wat leert mij de ervaring in Suriname? De hamer van Gods woord verbreekt daar harten, harder dan rotsen; de olie des Geestes lenigt daar wonden, pijnlijker dan immer door een zwaard toegebragt werden; de Zon der geregtigheid verlicht Aééx zielen, donkerder dan de dikste duisternis. En dit alles geschiedt, niet door de nieuwerwetsche wetenschap, noch door de wijsheid der moderne theologie;

Sluiten