Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duitsche Bijbelvertaling thans wenschelijk, dan is hij voor de zaak, waartoe nu besloten is geworden, dunkt mij, geheel of althans grootendeels gewonnen. Of zou er misschien vooraf moeten bewezen worden , dat zulk eene Bijbelvertaling noodzakelijk is ? Zoo werd er door onze voorvaderen, reeds in de XVIde eeuw, dikwijls gesproken. Uit behoorde ten jare 1618 op de Synode te Dordrecht ook tot de eerste punten van onderzoek. Er werd derhalve in de zesde zitting rondgevraagd, of het niet alleen nuttig, maar noodzakelijk was den Bijbel uit de grondtaal over te zetten. En in de achtste zitting werd zulks door de Nederlandsche Hoogleeraars, Predikanten en Ouderlingen, die de vergadering bijwoonden, uit éénen mond beaamd , nadat de afgevaardigden van buitenlandsche kerken, als die van de zaak geene genoegzame kennis droegen, dit aan hun oordeel hadden overgelaten (1). Maar men verkeerde toen in omstandigheden, waarvan de onzen zeer verschillen. Op vaderlandschen bodem ontbrak het geheel aan eene Nederdnitsche Bijbelvertaling, die naar den grondtekst vervaardigd was. Zelfs de Bijbelvertaling, waarvan de Hervormden zich gewoonlijk bedienden, bezat dit karakter niet (2). Men had dus inderdaad behoefte aan eene overzetting uit het oorspronkelijke. Langer dan vijftig jaren was die behoefte gevoeld. Reeds ten jare 1571 werd zij op de Synode te Emden ter sprake gebragt, en druk-

(1) Acta Synodi Nat. Dordr. sess. VI sqq. p. 21 sqq.

(2) Ik spreek hier volgens het algemeen aangenomen gevoelen. Of en in hoeverre dit gewijzigd behoore te worden , kan ik thans niet onderzoeken.

Sluiten