Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen zeker geschrift te keer ging, dat op naam der Classis van Zevenwolden was uitgegeven en de vermaardste mannen veroordeelde, omdat zij menigmaal van die vertaling afweken (1)! Inzonderheid leerde men sedert de. tweede helft der voorgaande eeuw in dezen arbeid gebreken kennen, waarvan men vroeger niets geweten had. Dit was men verschuldigd aan de vorderingen, die er in taal- en oordeel- en uitlegkunde gemaakt werden. Weldra be^on men het wenscheUjié eener nieuwe Nederduitsche Bijbelvertaling in te zien. Van hier, dat van nuys klinkenberg en nahtjts,

van vloten, van hamels veld , ofschoon Op zeer

verschillende wegen, handen aan het werk sloegen. Van hier, dat later van der palm zich gedrongen voelde, om onzen landgenooten ook zijnen arbeid aan te bieden en deze bij menschen van allerlei rang en stand gereeden ingang vond (2). Hetzelfde voetspoor betrad voor weinige jaren de uitgever eener verbeterde vertaling van het Nieuwe Testament, die door eene breede en leerzame inleiding werd voorafgegaan (3). En zulk eene vertaling bewerkt thans één van die geleerden, door welke in de lente dezes jaars de grond tot het vervaardigen eener nieuwe Nederduitsche Bijbelvertaling

(1) Inleydinge tot de Prophetische Schriften. Cap. VIII, § 15, bl. 87, volgg. Verg. de voorafgaande aanspraak aan de Kerke van Vriesland.

(2) Zie spijker, t. a. p. bl. 399 volgg.

(3) De boeken des Nieuwen Verbonds van onsen Heer jezus curistüs , volgens de Staten-overzetting. In doorloopenden tekst, enz. Te Koevorden, bij d. h. van der

SCHEER. 1847.

Sluiten