Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons thans vooral bepalen moeten. Wij behoeven dezen grondtekst benevens den Staten-Bijbel maar voor ons te leggen en beiden op verschillende plaatsen met elkander te vergelijken; dan zal ons, zonder dat er redeneringen te pas komen, eene massa van fonten in het oog vallen. Het zullen fonten van tweederlei soort zijn: zulke, die onze overzetters begaan hebben, omdat zij aan hunnen leeftijd eigen waren, en zulke, die alleen op hunne rekening gesteld moeten worden, als uit misverstand of overhaasting voortgevloeid. Zeker zullen hier en daar ook misslagen, die reeds in vissekings Proeve van beantwoording tenz. in mijne Proeve van grondslagen en elders aan het licht zijn gebragt, in aanmerking komen. Doch het zal tevens blijken, dat door vroegere geschriften de stof tot gewigtige verbeteringen bij lange na niet is uitgeput! Ook de ongeletterde zal zich van het een en ander, al is hij buiten staat om alles te beoordeelen, zoo wel kunnen overtuigen, als die den toegang tot den grondtekst heeft. Mogt het mij gelukken, door de bewijzen, dje ik voor het wenschelijhe eener nieuwe Nederduitsche Bijbelvertaling nu zal trachten bij te brengen, zoo wel genen als dezen daartoe op te leiden. Ik zal mij tot regel stellen, om het gebruik van Grieksche woorden overal te vermijden, waar zij niet volstrekt noodzakelijk zijn. En waar ik die niet missen kan, zal ik ze, is het mogelijk, steeds aan den rand der bladzijde plaatsen, opdat zij den lezer van dit opstel, die in de grondtaal onbedreven is, niet hinderen, om mij op mijnen weg ongestoord te volgen.

Hoe hoogere waarde eenig boek heeft, van des te meer aanbelang is het, dat de vertaling er een afdruksel

Sluiten