Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwarren van de tijden der werkwoorden, van de beteekenissen der voorzetsels, van de eigenaardigheden der voegwoorden; aan het volgen van lezingen, die bniten tegenspraak bedorven zijn; aan het kiezen van een' stroeven en slependen stijl. Doch waar zou ik eindigen, wilde ik alles opnoemen, wat eene nieuwe Nederduitsche vertaling wenschelijk maakt? Voor deskundigen ware het ook onnoodig breeder uit te weiden. En die al deze bijzonderheden min levendig voor den geest heeft, raadplege mijne Proeve van grondslagen en andere geschriften (1), maar vooral visserings Proeve van beantwoording enz. waar hij voorbeelden genoeg ten bewijze vinden zal. Ook de ongeletterde zal daar niet te vergeefs zoeken, wat te zijner overtuiging vereischt wordt. Het is zoo, in vele, of liever in de meeste gevallen zullen de aangeroerde gebreken niet ligt iemand beletten, om den zin te vatten van hetgeen er geschreven staat. Maar zouden zij den Christelijken lezer daarom onverschillig mogen zijn ? Zou hij liet integendeel niet wenschelijk achten een Nieuw Testament te hebben, dat tot in den vorm, tot in de minste kleinigheden, zoo veel mogelijk, met den grondtekst overeenkwam ? Dan zou voor een ieder, die den toegang tot het oorspronkelijke mist, ter vergelijking van plaatsen met plaatsen gewisselijk veel veiliger weg openstaan, dan hij nu betreden kan. Dan zou het

(1) Zoo als dat van sibihga , bl. 673 volgg. van vah

oosterzee, bl. 33, 36, 44 en elders. Ook verdient de

inleidende verhandeling voor de uitgave der Staten-Over-

setting te Koevorden, bl. XXXII volgg. vergeleken te worden.

Sluiten