Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inlasschingen wel louter ballast, waarvan men zeggen kan: baten zij niet, zij schaden ook niet. Maar hoe vele moet men er echter onder i tellen, die wezenlijk misverstand veroorzaken ! En voor zoo ver dit mist verstand halve of geheele zinsneden betreft, mogen wij het hier niet voorbijgaan. Somtijds zijn het inlasschingen, die aan het spraakgebruik des gewonen levens ontleend en daarom van haakjes verstoken zijn, zoo als Matth. VII: 21, waar moest geschreven zijn: maar die doet, en niet: maar die daar doet, hetwelk min gevatte lezers verleiden kan, om althans in de eerste oogenblikken te vragen, of het woordje daar ook op koningrijk der hemelen slaat. Veel erger is menige inlassching, die werkelijk door haakjes van het overige onderscheiden wordt, zoo als wanneer wij Hand. II: 15 lezen: het is [eerst] de derde uur van den dag, en het tnsschengevoegde eerst van de bedoeling des Apostels afleidt, welke deze schijnt geweest te zijn: Het is nu het eerste, plegtigsle uur des gebeds, waarop men geene dronkenschap vermoeden kan. Niet zelden vloeide de inlassching bij onze vertalers uit een verkeerd begrip van den tekst voort, al hadden zij dit ook met anderen gemeen, zoo als Hebr. XI: 7 bij hun schrijven: Door welke [ark] hij de wereld heeft veroordeeld, daar het zijn moest: door hetwelk, te weten het geloof, dat hier, even als vs. 3 en 39, de hoofdzaak der rede is en waaraan het slot van dit vers denken doet, terwijl de veroordeeling ook niet door de ark, maar alleen door de toebereiding der ark zon kunnen geschied zijn (1). Zal ik er ten voorbeelde nog eene inlassching

(1) Men zie de aanmerkingen van kgisoel , bleek , de

Sluiten