Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan waarvan de geschiedenis ons leert, dat zich de Dordsche vaders hebben kunnen bedienen. Hindernissen zullen er gewisselijk wel in den weg komen, maar voor zulk eene vertraging, als de vervaardiging van den Staten-Bijbel ondervonden heeft, bestaat er thans geene vrees. Tegen de verschillende soorten van fonten, waarvan ik boven voorbeelden heb bijgebragt, zijn er maatregelen genomen, die heilzaam werken moeten (1). Wat er ten aanzien der afscheiding van verzen en der verdeeling van hoofdstukken verkeerdelijk is ingevoerd, moge men al niet laten varen, men zal er toch voor zorgen, om het verkeerde, hetzij in den tekst, of aan den rand der bladzijde, aan te wijzen. Inlasschingen en tusschenredenen zullen slechts bij volstrekte noodzakelijkheid worden toegelaten en dns grootendeels wegvallen. Bij de vertaling zal getrouwheid in het overbrengen van het oorspronkelijke de eerste regel zijn, aan alle andere voor te trekken. Aan dezen zal die der duidelijkheid ter zijde staan. Maar men zal ook behooren tc zorgen, dat men, zooveel mogelijk, en aan zich zeiven gelijk blijve, en zuivere vertaling geve zonder dat men eenige verklaring daaronder menge, en zoo wel de eigenaardigheden van den grondtekst in vorm en kleur als de woordschikking benoude, en eindelijk ïn acht neme hetgeen heden ten dage betrekkelijk taal en stijl vereischt wordt. Is er tusschen het eene en het andere een onderlinge strijd, men zal ook den weg zien aangewezen, om, althans in vele gevallen,

(1) Het zal genoeg zijn met een enkel woord aan te roeren, wat van oosterzes bl. 32 volgg. in het breede heeft opgegeven.

Sluiten