Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch waartoe langer hij 's mans bedenking stil gestaan ? Weerklank heeft «ij niet gevonden dan bij zeer weinigen. Noch de Synodale Commissie, noch de Synode heeft ér zich door laten weerhouden, om het beraamde plan te doen volvoeren. Toen in het laatst verloopen voorjaar de gronden voor eene nieuwe Nederduitsehe vertaling van het Nieuwe Testament gelegd werden, is zij niet eens in aanmerking gekomen. Weldra zal er nu een begin met het werk gemaakt worden, en zonder groote bezorgdheid mogen wij , meen ik, verwachten, dat de tijd leeren zal, aan welke zijde de waarheid huisveste?

Korter kan ik zijn ten aanzien van eene andere bedenking, die het ontijdige der onderneming aangaat. In dagen van onrust, zoo als wij thans evenzeer in de Kerk als in den Staat beleven, moet alles, zegt men, vermeden worden, wat de gemoederen nog meer verontrusten kan. En waarlijk! met betrekking tot onverschillige dingen of nieuwigheden, welker voordeel misschien tegen het nadeel niet zal opwegen, heeft dit geldende kracht. Maar hoe? laat het zich ook op de nieuwe Nederduitsche Bijbelvertaling toepassen, wanneer het mij boven gelukt is voor haar hoog aanbelang een onomstootelijk bewijs te voeren? Wilde men hiervan een' doorgaanden regel maken, welk oordeel zou er dan te vellen zijn over de Synode te Dordrecht, die te midden der woelingen, tot welker beteugeling eene Nationale Kerkvergadering werd bijeengeroepen, en nog wel vóór dat het pleit over de Remonstranten beslist was, besloten heeft, om eene nieuwe overzetting van den Bijbel te doen vervaardigen ? De Dordsche vaders wisten het zeker ook wel, dat dergelijke tijden de doorzetting van hervormingsplannen meer bevorderen, dan die van eenstemmigheid en rost, waarin men tegen

Sluiten