Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slagen staan. Zij zijn bij hem dan) ook van dien aard, dat een ieder ze op zijne wijze gehoorzaamt; en hij kan niet inzien, welke diénst zij bij ■ eëfa# niéuwe Nederduitsche' vertaling van het NiefnWe Testament door eene véréèniging van Godgeleerden bewijaén zullen. Letterlijk laat hij hierop volgen: » Ovèréenstemmig in hunne resultaten zullen zij even min te weeg brengen j als zij haar waarborgen. Zegt de eerste algemeene regel : ii Houd u geheel en alleen aan het Oorspronkelijke, waar de Staten-Bijbel daarvan arVijkt", de vraag blijftjuist, waar de Staten-Bijb#fVan het oorspronkelijke geacht moet worden af te wijken, en het antwoord opWKe vraag kan zeer verschillend zijn, al is er geen verschil! over de voortreffelijkheid van dezen eersten regel. Zegt de tweede algemeene regel: n Bigt u naar den Staten-Bijbel, waar hij met het Oorspronkelijke overeenstemt," de vraag blijft'juist, waar de Staten-Bijbel met het Oorspronkelijke overeenstemt, en het antwoord op die vraag kan weder zeer verschillend zijn, al is er geen verschil over de voortreffelijkheid van dezen tweeden regel." Door die woördén heeft doe des mijne meening zoo juist uitgedrukt, dat ik zelf haar niet juister kan uitdrukken. Na de algemeene regels te hebben voorgedragen, zeide ik daarom', dat zij van weinig vrucht zouden zijn, indien zij^sM nader ontwikkeld wierden. Zij zijn niets meer dan grondstellingen, waarop de bijzondere regelen rusten. Doch zoo gereedelijk ik dit erkW, zoo onbegrijpelijk is het mij, hoe doedes aan het bovenstaande aaöstdflds kan toevoegen: // Hetzelfde geldt van de bijzondere regels en bepalingen, die door een groot getal''VWta1lers kunnen worden goedgekeurd, zonder dat zij op

4 *

Sluiten