Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde wijze vertalen zullen. Ten laatste komt het toch op het gevoelen van den vertaler aan." Evenzeer verwondert het mij, dat hij aldus voortgaat: » Daar het bij eene nieuwe Nederduitsche vertaling van het Nieuwe Testament ten laatste op het gevoelen van den vertaler aankomt, hebben wij derhalve nog zeer weinig aan de kennis der regelen, welke hij verklaart bij de vertaling te zullen volgen. Wij moeten zijne resultaten afwachten. Kunnen wij eene vertaling niet beoordeelen, voor dat wij haar gezien hebben, kunnen wij eerst een oordeel over haar vellen, als zij voor ons ligt, het zou dan geheel en al voorbarig zijn, ons nu reeds over eene aangekondigde nieuwe Nederduitsche vertaling van het Nieuwe Testament te verblijden. Als zij goed is, zal zij eene oorzaak van blijdschap kunnen zijn voor een ieder, die haar meent te kunnen goedkeuren.'1 'sMans eigene woorden heb ik letterlijk overgenomen, om den minsten schijn niet te hebben, dat ik hem te kort doe. Yolmondig stem ik hem toe, dat niemand over de deugdelijkheid eener vertaling oordeelen kan, vóórdat die bewerkt is en het licht ziek Wederkeerig zal hij niet weigeren kunnen mij toe te stemmen, dat deze deugdelijkheid de vrucht eener getrouwe opvolging is van hetgeen door de regelen wordt aanbevolen. Het verschil tusschen ons beiden betreft de dienst, welke de door mij voorgedragene regelen bewijzen zullen. Mijns bedunkens is dit eene zeer groote en wezenlijke dienst. Naar zijn inzien heeft zij niet veel te beduiden, daar toch ten laatste alles op het gevoelen van den vertaler aankomt. Is dit nu waarheid, dan heb ik mij in mijne Proeve van Grondslagen met een' tamelijk overbodigen arbeid afgesloofd.

Sluiten