Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de woorden: Foorwaar, voorwaar, ik zeg u: eer abraham geboren werd, ben ik het, dat is, ben ik aanwezig, als Zoon der belofte. Zoo gaat hij even eens te werk, als Hoofdst. III: 5 verg. vs. 3 en op alle plaatsen van dit Evangelie, waar hij de woorden: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, aanstonds op eene vraag of bewering van anderen volgen laat. Op al die plaatsen doet hij zulks, om de rede, waartoe zoodanige vraag of bewering hem aanleiding geeft, met de voorgaande, te harer bevestiging, zaam te knoopen. En mogen wij nu gerust aannemen, dat het hier ook alzoo zal geschied zijn, dan bewijst dit, mijns inziens, onwedersprekelijk, dat gelijk men het Grieksch niet anders kan of mag vertalen dan: ben ik het, zoo ook mijne verklaring van die woorden de eenig mogelijke is (1). Maar bijaldien nu (om van dezen uitstap tot de nieuwe Nederduitsche vertaling van het Nieuwe Testament terug te keeren) de vervaardigers van dit werk daarvan ook innig overtuigd waren; zouden zij dan, ik vraag het elk gemoedelijk lezer op zijn geweten af, dien overeenkomstig niet moeten schrijven? Zouden zij niet eveneens moeten handelen ten aanzien van andere plaatsen, waaromf t het klaarblijkelijk is, dat zij door onze overzetters misverstaan en dan ook ten onregte als bewijsplaatsen voor het een of ander leerstuk in gebruik gekomen zijn? Doch zou zulk eene eerlijke en getrouwe handelwijze

(1) Bestrijdt men deze vertaling ook daarmede, dat de Joden volgens vs. 59 steenen hebben opgenomen, om jezds te dooden; men merkt het gruwelijke niet op, hetwelk zijne verklaring, voor zoo ver zij die verstonden, in hunne schatting moet gehad hebben.

Sluiten