Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenwel moeten wij hier tot het geschrift' van den Heer doedes nog eens terugkeeren. u Verwijdert men," zegt hij (1), i al wat men in de Statenvertaling afkeurt, dan beteekent het niets, haar leiddraad te noemen; en hondt men zich werkelijk aan haar als aan een en leiddraad , dan verkrijgt men geen nieuwe Nederduitsche, maar eene veranderde, naar de meening der Vertalers verbeterde Statenvertaling. Maar bovendien zal de vertaler den gewonen Griekschen tekst moeten volgen; een tekst, die'^nij geen deskundige van eenige kritische waarde wordt geacht. Moet men dezen receptus volgen, dan volgt men een tekst, die op een groot aantal plaatsen afwijkt van den echten tekst: en heeft de vertaler de vrijheid, om overal, waar hij meent hem te mogen verbeteren, ook van hem af te wijken, wat beteekent het dan al weer, hem op het hart te drukken, dat hij den gewonen Griekschen tekst volgen moet?" Om kort te gaan, ziet hij er niets anders dan eene illusie in, dat men de nieuwe Nederduitsche vertaling van het Nieuwe Testament wil vervaardigd hebben naar den leiddraad der vertaling van den StatenBijbel en volgens den gewonen Griekschen tekst'(8). Bedriegt mijn geheugen mij niet, dan is dit hem door dezen en genen beoordeelaar van zijn geschrift ook toegegeven. Doch ik maak mij sterk, dat ik het tegendeel voldoende bewijzen kan. Wat het volgen van den gewonen tekst aangaat, dit verschilt in wezenlijkheid niet van de handelwijze der Dordsche vaders, die den tekst van stephanus , ten jare 1589 met de

(1) Bl. 726, 727.

(2) Bl. 730 , 736 , 738 , 740 , 742.

Sluiten