Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanteekeningen van beza uitgegeven, tot grondslag hebben genomen, er echter van afwijkende, waar zij dit noodig oordeelden (1). Hetgeen er ten opzigte van den Staten-Bijbel gevorderd wordt komt ook in den grond op hetzelfde uit, dat die vaders op de Synode in last hebben gekregen, toen hun werd voorgeschreven uit de oude overzetting te behouden, wat onverminderd de waarheid, zuiverheid en eigenschap der moedertaal kon behouden worden (2). Maar ik behoef, naar ik vertrouw, geen gezag van anderen in te roepen, om er iederen onbevooroordeelde van te overtuigen, dat het inderdaad geen bedrieglijk woordenspel is de vervaardigers eener nieuwe Nederduitsche vertaling van het Nieuwe Testament, op den voorgestelden voet, aan den leiddraad der vertaling van den Staten-Bijbel en aan den gewonen Griekschen tekst te binden.

Het zou inderdaad weinig te beduiden hebben, wanneer aan onze vertalers alleen werd voorgeschreven, dat zij van den Staten-Bijbel en den gewonen Griekschen tekst moesten afwijken, waar het klaarblijkelijk was, dat zij er iets beters voor in de plaats konden stellen. Niet minder onbeduidend zou het zijn hun slechts te gelasten, dat zij den Staten-Bijbel, waar die de beste vertaling geeft, tot leiddraad nemen en den gewonen Griekschen tekst, waar er niets tegen was, volgen zouden. Maar ontelbaar zijn de plaatsen van

(1) Hiklópen , Bijlagen bl. 135.

(2) Acta Syn. 1. c. Sess. VIII. Reeds vroeger had men dit punt in aanmerking genomen, volgens hiklópen bl. 55. Hoe onze Overzetters hunnen last gevolgd zijn, kan men zien bij ypey en dermout II D. bl. 374.

Sluiten