Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeder; in de derde: ongeregtigheid, boosheid, gierigAeid, in de vierde: Gods. Maar volgens den gewonen tekst moet er vertaald worden: uwe aalmoes; jozef en ziftte mieder; ongeregtigAeid, hoererij, boosheid, gierigheid; Gode. Eb sijn de vervaardigers der nieuwe Nederdujtsehe vertaling daartoe verpligt, hoewel de andere lezing naar hun oordeel veel meer voor zich heeft; het blijkt op nieuw, wat het volgen van den gewonen tekst beteekene. Moest ik mij niet bekorten, ik zou nog op plaatsen kunnen wijzen, zoo als 1 Kor. XV: 51, 2 Kor. 1: 6 en dergelijke, waarin de handschriften zoo bedorven zijn, dat het zich op zijn best bij gissing vinden laat, wat er oorspronkelijk gestaan hebbe. Doch voor een onpartijdig lezer zal er ten bewijze, dat hier geen bedrieglijk woordenspel begaan is, vertrouw ik, genoeg gezegd zijn. Voorts zou het mij ook niet moeijelijk vallen het besluit der hooge Kerkvergadering, dat de nieuwe Nederduitsche vertaling van het Nieuwe Testament volgens den gewonen Griek* schen tekst geschieden moet, te verdedigen. Laat mij echter alleen de aanmerking maken, dat, althans mijns bedunkens, eene vertaling, die niet door dezen of genen geleerde op eigene verantwoordelijkheid, maar van wege de Kerk en op openbaar gezag ondernomen wordt, geenen anderen tekst behoort te volgen, dan die door geAeel de CAristenAeid als de gewone erkend wordt. En deze moest ook wel de grondslag zijn, zou men de vertaling van den Staten-Bijbel, welke doorgaans met dien tekst overeenstemt, tot leiddraad kiezen. Behoef ik er nu nog wel bij te voegen, dat de vertaler* zelve daardoor aan een' band gelegd zijn, welke voor den eenvoudige reeds tot aanmerkelijke geruststelling

Sluiten