Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten te noemen, waaromtrent ik voor mij zeiven zekerder ben. Anderen hebben mij daarin nog bevestigd , zoo als mijn grijzd^vriend broes , die mij vóór geruimenx tijd berigtte, dat hij het vóór eene lange reeks van jaren reeds alzoo verstaan had, en de onvergetelijke Hoogleeraar van lennep, die mij nog weinige dagen vóór zijn overlijden 'sehreef, dat ik hem tot mijn gevoelen had overgehaald. Doch al stemden de vervaardigers der nieuwe vertaling met mij in, zij mogten dit in de aanteekening te kennen geven, maar de vertaling zou moeten luiden dan deze (1). Even verbindend is de Staten-Bijbel, waar, met de letterlijke overbrenging 'van het Grieksch, zekere matheid der uitdrukking schijnt gepaard te gaan, zoo als walaetjs , volgens het verhaal van borsius (2), Joh. 1: 80, in latere dagen, ofschoon ten onregte, meende gevonden te hebben, waarom hij, in plaats van: die voor mij geworden is, nu schrijven wilde: die mij voorgetrokken is. Waar'eenig leerstuk in aanmerking komt, zal men nu ook dikwijls een' maatstaf hebben, aan welken men zich houden moet, zoo als bij 2 Kor. V: 15, waar het Grieksch (3) ook vertaald kon worden, ten nutte van allen, of in de plaats1 van allen, maar men nu, met verwerping van het ëene'zoo'wel als van het andere, alleenlijk zal mogen schrijven: voor allen. Verschillen - in deze en andere gevallen de Vertalers onderling Van gevoelen, dan zal de uitspraak' van den Staten-

(1) Totlreav.

(2) A. wAtAECS in zijn leven en zijns verdiensten geschetst, in Archief voor Kerk. Geschiedenis XIX D. bl. 48.

(3) 'TittQ navrmv.

Sluiten