Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Het was niet mijne bedoeling, om deze iwee leerredenen door den druk openbaar te maken, en wel ten deele omdat zij meer bestemd waren voor hen, die gewoon waren mij te hooren, ten deele omdat mij de tijd ontbrak om ze te schrijven en voor den druk gereed te maken. Zij werden door twee mijner hoorders onder het uitspreken opgeleekend, en aan mijne beoordeeling onderxoorpen. Ik vond geene vrijheid om ze terug te houden, en bied ze nu allen, êie de waarheid in opregtheid liefhebben als eene proeve aan van hetgeen mijn harte vervulde, toen ik Nederland moest verlaten. Mogen zij met welwillendheid opgenomen worden en bovenal allen, die ze lezen, tot eenen zegen verstrekken. Ban zal de boodschap der genade, daarin gebragl, niet ie vergeefs ontvangen, en de strijd waartoe zij opwekken in den geest gevoerd worden.

C. SCHWAETZ.

Sluiten