Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven, waarop het aanspraak heeft en welke het toekomt; zoo zij in den strijd onzer dagen niets anders gedaan' had dan het verband tusschen het Woord en den Christus en den Christus en Zijn Woord levendig voor oogen te houden en luide uit te spreken. Het is mij dezen morgen eene behoefte, u op deze reeds zoo dikwijls hier ter plaatse uitgesprokene waarheid Gods te wijzen , dat de Christus en Zijn Woord en het Woord en de Christus onafscheidelijk vereenigd en verbonden zijn. Het is de wijsheid va» den Christen, niet te vereenigen wat God gescheiden en niet te scheiden wat God vereenigd heeft. Laat u toch niet diets maken, dat men den vorm van den geest scheiden kan, zij zijn met elkander verbonden; laat u toch niet diets maken dat men Christus en Zijn Woord van elkander scheiden kan. Ontneem aan de Schrift den Christus, en gij hebt een blooten klank; maar ontneem aan Christus Zijn Woord, en gij hebt eene schim, en niet den levenden Christus. Deze twee, Christus en Zijn Woord zijn onafscheidelijk verbonden ter erkenning der genade Gods. De genade Gods is in den Christus, zoo als Hij in Zijn Woord geopenbaard is.

Dit is slechts het eerste gedeelte van dat woord: Genade Gods. Wilt gij de genade Gods regt verstaan, verdiept u dan in die Schrift en in dat Woord, en den persoon van den gèzegenden •Verlosser aanschouwende, zult gij u rekenschap kunnen geven van die woorden: Genade Gods. De Schrift beschrijft ons als dienaren der zonde, als mannen en vrouwen van nature in blakenden opstand en vijandschap tegen den levenden God en Zijn Woord, als krachteloos en hulpeloos, als menschen, onmagtig uit zich zeiven, die, zoo zij eerlijk met zich zeiven omgaan, en zich toetsen aan het Woord van God en Zijne vlekkelooze wet, hunne aangezigten van schaamte bedekken moeten, en niet verschijnen kunnen voor den levenden God. De Schrift zegt: al klomt gij op tot de hemelen, en gij vroegt de Engelen om u te verlossen, zij zouden u antwoor-

Sluiten