Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

barmhartigheid -van God vervuld is geworden, degene, aan wien eene stem uit den hemel heeft getuigenis gegeven en van wien het woord gezegd werd: Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem! dan is een ieder, die aan dezen Heer gehoorzaamheid weigert, een van dezulken, die de genade Gods te vergeefs ontvangen hebben. Hetzij Christus voor u optreedt als Koning, Priester of Profeet, hetzij Hij erkenning van Zijn gezag en waardigheid, bf vertrouwen in Zijnen persoon, öf onbepaald geloof in Zijn Woord van u eischt, dat is de genade Gods te vergeefs ontvangen te hebben, zoo gij de erkenning, het geloof en het vertrouwen, dat Hij van u vraagt, weigert. De boodschap van het Evangelie is geen droombeeld, maar eene werkelijkheid, geene zaak van bespiegeling, maar van praktijk, niet iets wat u slechts ter overdenking wordt aangeboden, maar om eenen blijvenden en krachtigen invloed op uwe woorden en werken en uw geheele leven te hebben. De boodschap van het Evangelie, de genade Gods, is beligchaamd in Jezus Christus Zijnen Zoon, en het is uwe zaak, geloof te hebben in den persoon van Christus, crediet te hebben voor het Woord van den levenden God, uw vertrouwen te bouwen op het zoenoffer op Golgotha gebragt, en onvoorwaardelijk te gehoorzamen, te gelooven en te aanbidden.

Verstaat het wel, dat onwil en onwetendheid geene verontschuldiging , maar eene beschuldiging tegenover God zijn. Op den grooten dag zal het blijken, dat, zoo gij geweigerd hebt geloof te hechten aan de getuigenissen van God en aan den Zoon, door Hem voor zondaren in den dood gegeven; dat, zoo gij behoort hebt tot dezulken, die de genade Gods te vergeefs ontvangen hebben, uwe onwetendheid veroordeeld en uw vonnis geveld zal worden door het woord van Christus, eens tot de discipelen gerigt: //Indien Bk niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geene zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hunne zonde (Joh. 15: 22); en aan-

Sluiten