Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'liefde van Christus in hare lengte en hare breedte, hare diepte en hare hoogte voor u te schilderen; maar neen, al bezat ik allen'tijd en alle kracht, en al ware ik onvermoeid als de heerlijkste der serafijnen, toch zoude het mij niet gelukken zelfs het geringste deel dier liefde te schetsen. Die liefde is onuitsprekelijk, zij valt niet binnen de bevatting van den mensch, ja, zelfs de hoogste der engelen, die den. troon van God omringen, zinkt magteloos weg bij .het aanschouwen daarvan. En juist, omdat die liefde zoo onbegrijpelijk'groot en heerlijk is, maakt zij aanspraak op uwe wederliefde. Herinnert u, hoe wij zijn opgestaan tegen dien Heer, wiens maaksel wij zijn, en Hem die ons zooveel liefde had betoond, hebben verlaten en verzaakt; herinnert u, hoe oneindig veel het gekost heeft om ééne enkele ziel uit de slavernij der hel te verlossen en te maken tot eene dienstmaagd van Jezus Christus. Laat de Heilige Geest u indachtig maken de vernedering, de zelfvernietiging van den Zone Gods, den smaad Hem aangedaan, de smart Hem berokkend, de verachting en verguizing Hem betoond, den tegenstand en tegenspraak der overtreders. In uwe eigene ziel ingeleid, vindt gij daar schuld, armoede, zonde, afkeer van God, haat tegen Zijn woord; en Jezus Christusnadert .dat zondige hart, en klopt aan en trekt. door de koorden Zijner liefde, en bidt en smeekt en wijst u op Zijn voor zondaren doorstoken hart, voor hen doorboorde handen en neemt hen op in de armen Zijnergenade, en doet hen deelen in Zijne zaligheid. Hoedanigen zijn wij dan, zoo wij die voorregten te vergeefs genoten hebben, en geen gehoor gegeven hebben aan die liefderijke roepstem ?

Als aan dien Hoogepriester, die regt en aanspraak heeft op uwe liefde, die liefde wordt onthouden, als geloof aan Zijnen Persoon en woord en werk geweigerd wordt, dan verstaat gij wat het is de genade Gods te vergeefs ontvangen te hebben. Maar die genade Gods en die Christus was het voorwerp der hoop van de vroegere geslachten, Zijne komst hebben zij ver-

Sluiten