Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beid en reikhalzende hebben zij naar Hem uitgezien. Abraham heeft Zijnen dag van verre gezien en heeft zich verheugd. De stervende Jakob heeft in zijne laatste ure dat woord gesproken: Op Uwe zaligheid wacht ik o Heer! De grijze Simeon heeft op de zaligheid van Israël gewacht, en Koningen en Priesters en Profeten hebben dien dag begeerd te zien. De genade Gods te vergeefs ontvangen te hebben,-weet gij wat dat is? Zoo gij gehoorzaamheid weigert aan den Koning der koningen en den Heer der heeren, zoo gij geen geloof in Zijn woord en werk en geene liefde voor Zijnen persoon hebt, zoo gij de hope der ziele niet op Hem en op Zijne wederkomst gevestigd houdt. Waarom is Hij in de wereld gekomen? Om ons door voor de zonde aan een vloekhout te sterven van de zonde te verlossen, om door Zijn bloed ons de vergeving der zonde en door Zijnen dood óns het leven te verzekeren, om krachten voor ons te verwerven tot een God geheiligd en vernieuwd leven, om ons kracht te geven om afstand te doen van de zonde en naar het goede te jagen; en zoo gij nu voortgaat in blakenden opstand te verkeeren tegen den levenden God en Zijnen Gezalfde, zoo gij nu voortgaat met u in zonde en ongeregtigheid te baden, zoo gij nu voortgaat naar de begeerlijkheid en lust van uw hart te leven en het kwade na te jagen, zoo gij uwe hope niet op Hem en op Zijne toekomst gevestigd houdt, hebt gij dan de genade Gods niet te vergeefs ontvangen?

Is er niemand hier, van wien dit woord nog eene waarheid is? Is er niemand hier, aan wien de Heilige Geest nog geene getuigenis geeft dat hij een kind van God en een erfgenaam der zaligheid is ? Is er niemand hier, die zoo hij eerlijk met zijne ziel omgaat, wetende dat voor den Kenner der harten niets verborgen is — en ik bid u in den naam en de kracht van Jezus Christus, van wien Paulus zegt dat hij een gezant is, van wien Paulus zegt: Wij bidden u, van Christus wege, laat u met God verzoenen, van wien Paulus zegt een medearbeider te zijn, arbeidende aan uwe

Sluiten