Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijand laat ons geen oogenblik met rust; gedurig is de vorst der duisternis .er op bedacht om ons aan de dienst van Christus te ontrukken, en om dit doel te bereiken maakt hij gebruik van de meest verschillende middelen. Nu eens verleidt en verlokt hij ons, zich voordoende in den vorm van een engel des lichts, dan weder verschrikt hij ons door zich in zijne meest vrees verwekkende gedaante aan ons te toonen; nu eens weet hij onder het masker van beschaving, kunst, wetenschap, ons onmerkbaar in zijne strikken te lokken, dan weder gaat hij rond als een brieschende leeuw, zoekende wien hij moge verslinden. Ja waarlijk, in geenen deele is ook voor de kinderen Gods die ernstige roepstem overbodig: // Ziet toe. dat; gij; de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben."

De dingen die dagelijks geschieden moeten, de pligten die gij te vervullen hebt, de omgang met geloovigen en ongeloovigen, uw getuigen voor den Heer, dat ligtelijk wordt een brengen van vreemd vuur op het altaar, een zoeken, van eigen eer, een ijveren voor een kerkgenootschap, of eene partij, of eene regtzinnigheid, waaraan de regte zin voor God ontbreekt, honderde en duizende dingen bedenkt en gebruikt de Booze, om u van Christus af te trekken en onder zijne heerschappij te brengen. Daarom is er niemand hier, noch gij, noch ik, noch ouden, noch jongen van dagen, noch aanzienlijken of geringen, noch zij die de eerste schrede op den naauwen weg ton.,leven afgelegd hebben, of zij die reeds voortgegaan zijn, die niet behoefte heeft aan het woord der waarschuwing, voor wien het eene overbodige zaak is, dat het woord der vermaning: Ziet toe, dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben, met alle kracht en nadruk door den Heiligen Geest tot hen gebragt worde. Uwe gedachten, woorden en werken, uwe getuigenissen, leer en leven, uw opstaan, nederzitten en nederliggen, uw spreken en zwijgen, van den vroegen morgen tot den laten avond behooren aan Christus, die voor u tot

Sluiten