Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

morgen van dezen dag | met een woord van vermaning tot u kwam, u waarschuwende tegen het misbruik van Gods genade, u opwekkende tot bekeering, u uitnoodigende om die genade Gods aan te nemen, en u smeekende haar niet te vergeefs obV vangen te hebben. Van daar dat ik op den avond van dezen dag een enkel woord rigt tot hen, die de goede keuze hebben gedaan, die bij aanvang Christenen zijn geworden en de voetstappen van hunnen Meester gedrukt hebben, en die, bij al de zwakheid, welke hun bijligt, arbeiden willen aan de uitbreiding van Zijn Koningrijk, en begeeren te handelen en te leven ter verheerlijking van Zijnen naam. Met zulk een woord komt de Apostel jtot u, wanneer hij de gemeente te Filippi toeroept: //Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christujiff En zoo er iemand mogt «ijn, die deze vermaning overbodig acht. de Apostel zelf zal u straks zeggen, wat er in dien eisch besloten ligt en waarom hij voor elk onzer onmisbaar is.

Een ieder, die met eenige oplettendheid het leven en de brieven van den Apostel Paulus heeft gadegeslagen, béefV moeten opmerken, dat hij- bij een ruim hart eenen zeer ruimen blik gepaard heeft. Hg heeft moeten zien, dat terwijl de Apostel zqn oog laat gaan over al de belangen van Gods Koningrijk, hij daarom afzonderlijke nooden en behoeften niet heeft vergeten, en het heeft hem diep moeten treffen, dat deze man van de eene zijde een wonderbaren blik had over het geheel, dat hij alle gemeenten en alles wat in betrekking tot dezen stond, gadesloeg en op het harte droeg, en van de andere zijde een oog heeft gehad voor de menigvuldige belangen, nooden en toestanden van bijzondere personen, Kenmeikte Paulus zich door een heiligen ernst, eene groote getrouwheid, een onverschrokken moed en brandenden ijvef! voor de eer van zijnen Meester en de uitbreiding van diens rijk, niet nUhdêr openbaart hij een hart kloppende van liefde voor alle de gemeenten te zanten , en voor elke in het bijzonder. En onder die genieenten, wel

Sluiten