Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delden met God. Dit, mijne vrienden! is de roeping van Gods wege aan u Christenen toebetrouwd. Bx spreek nu tot dezulken, van wie ik uit den aard der liefde veronderstel, dat zij bij aanvang Christenen zijn geworden, dat zij wezenlijk en waarachtig van kinderen der natuur kinderen der genade geworden zijn, dat zij waarlijk de geregtigheid des geloofs deelachtig zijn, en de eerste schreden hebben gedaan op het pad dat ten leven leidt. Maar dan gebeurt het ligt, dat men vermeent alles verkregen te hebben, dat men, bekeerd zijnde, staren blijft op zijne bekeering, op den weg dien God met den zondaar gehouden, op de zaligheid die God geschonken, en op de getuigenis der genade die men van God verkregen heeft; dan gebeurt het ligt, dat men, zoo men maar de eerste schrede gedaan heeft, stil staan blijft en vermeent alles verkregen te hebben. Laat mij u daartegen waarschuwen. Blijft niet staan biphetgeen voor u gedaan is, bij hetgeen gij tot hiertoe verkregen hebt. Meent niet, dat zoo gij de eerste schrede hebt afgelegd, alles bereikt en verrigt is. Denkt niet, dat zoo gij bij aanvang in het geloof staat, uw geloof niet vermeerderd kan worden. Meent niet, dat zoo gij in de liefde staat en de hope des levens deelachtig zijt, uwe liefde niet toenemen en uwe hope niet levendiger worden kan. Denkt niet, dat zoo gij bij aanvang Gods genade deelachtig geworden zijt, gij niet in die genade wassen kunt. Neen, laat bét de leuze nws levens zijn, te vergeten wat achterr w ligt, niet te blijven staart'bij hetgeen bij aanvang voor en door u geschied is; laat het uwe leuze zijn de hand' aan den ploeg te slaan en niet om te zien, te strijden den goeden strijd des geloofs en te jagen naar meerdere heiligheid; laat bet uwe teozeVags. te Uopén tot aan het einde, den weg door God u gesteld, wetende dat niemand zalig kan worden, die niet ten einde toe volhard» en dat niemand gekroond kan worden, die niet tot de laatste ure en tot den laatsten droppel bloeds gestreden heeft. Zoo de Christen een

Sluiten