Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geroepen heeft en zich een gezag aan te matigen, waarmede Christus ons niet heeft bekleed. Deze onze tijd is bij uitnemendheid eens itijd van veel ongeloof en grooten afval; alom openbaart zich een geest van opstand tegen God en Zijn Woord y overal zijn wij omgeven door allerlei jammeren en ellende; al-: lerwege verkeert de menschheid in blakenden opstand tegen het gezag van haren Schepper, en bij zulk een toestand bestaat bij het kleine aantal geloovigen, die zich nog scharen rondom de banier des kruises, de behoefte om tegenover de middelen, die de vorst dezer eeuw onophoudelijk bezigt, niet alleen veelite bidden en te getuigen, maar ook veel te doen. Alleen door daden, in de kracht des geloofs verrigt, kan de wil des; Heeren tegenover de lasteringen, de ontkenningen en de smaadredenen der vijanden gehandhaafd worden. .Yan ganscher harte verheugen wij ons in de daardoor verkregen uitkomsten; doch van de andere zijde kunnen wij niet nalaten ernstig te waarschuwen tegen een gebrek, dat helaas! slechts al te dikwijls met die praktische rigting onzer dagen verbonden gaat. Krachten , die nog niet genoegzaam ontwikkeld of geoefend zijn, mannen en vrouwen j niet door den Heer tot die taak geroepen, en vooral jongelingen en jongedochters, voordat zij zeiven diepe kennis der Schrift hebben opgedaan en in de school van Jezus Christus geleerd zijn, werpen zich op tot meesters en meesteressen, matigen zich de bevoegdheid aan om bij monde en geschrifte een Evangelie te verkondigen, dat zij zei ven slechts ten deele kennen, houden Bijbellezingen en preeken en vermeten zich de Schriften uit te leggen, zonder die ooit zelf bij bet licht des Geestes onderzocht en overpeinsd te hebben; verhalen, om niet bij anderen van rijper ervaring achter te staan, bevindingen en gewaarwordingen, die zij nooit in hun eigen hart hebben ondervonden, en spreken van beproevingen, die zij nimmer doorgestaan, van zegeningen,- die zij nimmer gesmaakt hebben.

Sluiten