Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaamte voor God bedekken, ons op de borst slaan en uitroepen: o God, wees ons arme zondaren genadig. M. Hi *k voor mij wil het rondborstig bekennen, er is geene gedachte die mij dieper beschaamt, .geen denkbeeld dat mij meer mijne groote tekortkoming in alle opzigten doet gevoelen, dan het woord van den Apostel: // Wandelt w a a r d i g 1 ij k 4iet Evangelie van Christus.'"

Toehoorders! van mijnen wandel en van uwen wandel hééft het God behaagd de eer van Zijnen naam en van het Evange1 ie afhankelijk te stellen, en daarmede heeft Hij ons eene zware verantwoordelijkheid opgelegd. Of gij zoo spreekt en wandelt, of gij zoo handelt, dat men uwe werken gadeslaande het Evaiigelie lasteren zal, of zoo wandelt en zoo handelt dat men het Evangelie om uwentwil zal eeren en uwen Vader in den hemelen verheerlijken, daarvan, laat u dit door den Geest op het harte drukken, ja van het gedrag van arme begenadigde zondaren heeft het den Heere behaagd de eer van Zijn Woord afhankelijk te stellen. Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie, is de eisch die Paulus aan u doet. In het vers, dat mijnen tekst onmiddelijk voorafgaat, het- zes en twintigste, had Paulus bepaaldelijfc»aangeduid, dat hij in hun midden zoude zijn en hen door zijne tegenwoordigheid verblijden; in het zeven en twintigtigste spreekt hij zich niet zoo stellig uit, ontneemt bij hun de gedachte, zoo zij die welligt mogten gekoesterd hebben, dat eij slechts waardiglijk behoefden te wandelen, zoolang hij bij hen tegenwoordig was; nu zegt hij tot hen: onverschillig of ik bij u ben of niet, hetzij ik kom en u zie, hetaijift tegenwoordig of afwezig ben, wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, wandelt waardiglijk niet om mijnentwil maar om des Evangelies wil, niet om den dienstknecht maar om den Meester; doch laat den dienstknecht de vreugde smaken, dat wanneer hij tot u komt, hij heerlijke dingen van u ziet en hoort, en wanneer hij afwezig is, hij brieven ontvangen kan met heerlijke

Sluiten