Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de naam van Jezus gesmaad werd, dat zij, in stede van levende' steenen in den tempel Gods, wapenen waren geworden in de hand des°tijands. Doch neen, laat mij liefelijker dingen van n mogen verwachten, en in die hope scheiden, dat de Heilige Geest zelf het Woord, u zoo herhaaldelijk gepredikt, aan uwe zielen zegenen en verzegelen zal, en dat ook de vermaning, heden avond tot u gerigt, een blijvenden indruk op uwe harten moge uitoefenen.

Hoe zal het blijken, vraagt gij, dat de Christenen teFilippi waardiglijk het Evangelie van Christns wandelen? De Apostel geeft u zelf het antwoord. Hij zegt tot u: Staat in éenen Geest; met andere woorden, laat er bij de groote verscheidenheid, die er noodwendig onder u zijn moet, en die zich wel eens openbaren zal, waarachtige eenheid des Geestes fcSjn. Dit is het eerste wat de Apostel van de gemeente te Eilippi verlangt. Dit is een der kenmerken van de gemeente van Christus, dat zich bij de grootst mogelijke verscheidenheid, die overal en dus ook onder haar heerscht, eene eenheid openbaart, de ware eenheid van den Geest, die alles Schept en in het aanzijn roept, die getuigenis geeft aan hunnen geest dat zij kinderen Gods en medeerfgenamen der zaligheid geworden zijn. Deze eenheid staat van de eene zijde tegenover eene kunstmatige eenerleiheid, en van den anderen kant tegenover losbandigheid. Beide zijn uiterst gevaarlijk, aan beide zijnï%ij in onze dagen blootgesteld, en door beide worden wg*Èt'*ónzen tijd zwaar bedreigd. Eenerleiheid is eene door kunstmatige middelen gevormde eenheid, een willekeurig voorbijzien van de verscheidenheid, die er tusschen levende Christenen bestaat, en van de onmogelijkheid om ze te vereenigen; in het kort! eene menschelijke eenheid. Losbandigheid, het kenmerk van dezen onzen tijd, is een oorlog onder het geroep en de leuze van vrijheid, aan alle wettig gezag, en wel in de eerste plaats aan het gezag van den levenden God en Zijn Woord aangedaan. Daartegenover staat de waarachtige eenheid, ide eenheid der Schrift , die

Sluiten